October 24, 2021   2:57:01 AM ICT
TRUE ซื้อหุ้น BITCO จากซีพี เข้าถือ 98% ส่งผลดีต่อบริษัท

บอร์ด TRUE ไฟเขียวซื้อหุ้น BITCO จากกลุ่มซีพี ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 98% เชื่อทำให้เกิดประโยชน์ทั้งโอกาสและการเติบโตของทรูมูฟ อย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท เตรียมขอมติจากผู้ถือหุ้น 29 เมษายนนี้

นายอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE ) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ว่าบอร์ดอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น 6,000 ล้านหุ้น ของ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) (BITCO) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทรูมูฟ พร้อมอนุมัติแผนและวิธีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สกุลเงินบาทหรือต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท อายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งบริษัทสามารถกหนดให้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ หรือไม่ก็ได้ โดยเงินจำนวน 4 พันล้านบาท จะใช้สำหรับการซื้อหุ้น BITCO และที่เหลือจะใช้รีไฟแนนซ์หนี้ รวมทั้งใช้เป็นทุนหมุนเวียน

สำหรับการขายและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ สกุลเงินบาทหรือต่างประเทศ ให้กับนักลงทุนต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี หรือไม่มีระยะเวลาหมดอายุ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5 % โดยบริษัทสามารถไถ่ถอนได้ในเวลาหมดอายุ และอัตรา ดอกเบี้ยไม่เกิน 5% โดยบริษัทสามารถไถ่ถอนได้ในเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี นับจาก การออกหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต้องจำนวนไม่เกิน 630 ล้านบาท และราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่า 6.35 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยที่ 5.77 บาท สำหรับระยะเวลา 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ

กรณีออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 700 ล้านหุ้น โดยราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 5.20 บาท ซึ่งคิดเป็น 90% ของราคาปิดถัวเฉลี่ยที่ 5.77 บาท สำหรับระยะเวลา 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน TRUE กล่าวว่า บอร์ดบริษัท อนุมัติซื้อหุ้น BITCO จากซีพี เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซีพี ได้สนับสนุนเงิน 3 พันล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจของทรูมูฟ ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และให้สิทธิ์ TRUE ซื้อหุ้นคืนได้ในราคาต้นทุนจริงบวกค่าใช้จ่าย ภายในเวลา 18 เดือน และเงินที่ได้รับการสนับสนุน ให้ TRUE สามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่อง

" สัดส่วนการถือหุ้นของ TRUE ในทรูมูฟจะเพิ่มจาก 75% เป็น 98% ภายหลังซื้อหุ้นดังกล่าว เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของ TRUE ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโอกาสการขยายธุรกิจของทรูมูฟ ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมและอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีศักยภาพและพัฒนาการที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง " นายนพปฎล

สำหรับแผนการระดมทุน บริษัทจะพิจารณาการออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นลำดับสุดท้าย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ขณะที่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อาจไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากบริษัทสามารถใช้สิทธิในการชำระราคาแปลงสภาพเป็นเงินสดได้ หรือหากเกิดขึ้นก็จะเป็นอัตราที่น้อยมาก เนื่องจากราคาแปลงสภาพที่กำหนด จะต่ำกว่าราคาตลาด ณ เวลาที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของราคาในการซื้อขายหุ้นจากซีพี

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันที่ 29 เมษายน 2551 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 9 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ผู้จัดการออนไลน์

เข้าชม: 3,918

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com