October 31, 2020   4:37:42 AM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > พี่ๆ ผู้รู้+กูรูทุกท่านครับ
 

Kent
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1
วันที่: 03/10/2005 @ 13:24:01
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

ทำไมเจ้า IEC มันไปอย่างนั้นหละ

 กลับขึ้นบน
อาฟง
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,238
#1 วันที่: 03/10/2005 @ 15:34:05 : re: พี่ๆ ผู้รู้+กูรูทุกท่านครับ
IEC แจงเลือกขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง แทนการขายให้ผู้ถือหุ้น
เดิมเพราะทำได้เร็วและสามารถขายได้ราคาสูงกว่ากระดาน ระบุคนซื้อยอมซื้อแพง
เพราะเห็นศักยภาพบริษัท ส่วนเงินเพิ่มทุน 350 ล้านบาท จะนำไปขายธุรกิจ พร้อม
ยอมรับหุ้นเพิ่มทุนล็อตนี้ไม่มีไซเรนต์ พีเรียด [/color:1e78ba69c1">

นายศรายุทธ กอุพาณิชานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์แนชั่น
เนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะ
กรรมการ ครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 ซึ่งอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 220 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุน จำนวน 5 ราย นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการ
ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 350 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ตามที่บริษัทฯ ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ทั้งนี้ บริษัทฯ
ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1.)เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
และสาเหตุที่บริษัทไม่เลือกที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือประชาชนทั่วไป
เนื่องจาก บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง
สามารถดำเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า ประกอบกับบริษัทฯ คำนึงถึงภาวะราคา
ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้
(Par Value) เป็นสำคัญด้วย
2.)หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และกลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นเป้า
หมายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท พร้อมเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับการเลือกกลุ่มผู้
ลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้เลือกสรรที่จะเสนอขายหุ้นกลุ่มนักลงุทนโดยพิจารณาจากศักยภาพด้าน
เงินทุน และความสามารถในการสนับสนุนด้านการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของบริษัทในอนาคต
ได้
3.)หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายต่อหุ้น และเหตุผลที่เลือกเกณฑ์กำหนดราคาดัง
กล่าว หลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขาย กำหนดไว้ว่า จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามหลักเกณฑ์
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 1.10 บาท
โดย ?ราคาตลาด? ให้คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นของบริษัท 15 วันทำการก่อนวันแรกที่
เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนเหตุผลที่บริษัทฯ เลือกหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้สอดคล้องการประกาศของ
กลต. ดังกล่าว และให้ได้ราคาเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ การที่ผู้ลงทุนที่ตกลงซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งสูงกว่าราคา
ตลาด นั้น เนื่องจาก ผู้ลงทุนมองเห็นศักยภาพของโครงการลงทุนใหม่ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอ
4.)จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุน และแผนการ หรือ โครงการใช้เงินทุน
ที่คาดว่าจะได้รับดังกล่าวหากบริษัทฯ ออก และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 350 ล้านบาท
บริษัทฯ จะได้รับเงินอย่างน้อย 385 ล้านบาท (คิดจากราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท) ทั้งนี้
บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินทุนดังนี้
4.1 รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
4.2 เพื่อลงทุนในบริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ อิงค์ จำกัด
4.3 เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการ IEC COMPLEX
5.) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง เมื่อผู้ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 350 ล้านหุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 791,450,000 หุ้น
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน 350,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นรวม 1,141,450,000 หุ้น
ซึ่งทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเหลือร้อยละ 69.34

6.)ช่วงเวลาที่บริษัทคาดว่าจะเรียกชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ สามารถ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนแรกจำนวน 220 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินค่าหุ้น
ทั้งสิ้น 242 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าหุ้นดังกล่าว ภายในวันที่ 29 กันยายน 2548 ทั้ง
นี้ หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 130 ล้านหุ้น นั้น อยู่ในระหว่างเจรจาเสนอขายต่อผู้ลงทุนราย
อื่น และจะพิจารณาจัดสรรต่อไป
7.)มีเงื่อนไข หรือข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุนหรือไม่
บริษัทฯ ไม่ได้กำหนระยะเวลาการถือครองหุ้นแก่ผู้ลงทุนที่จะมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้
8.) ผู้ลงทุนซื้อหุ้นทั้ง 5 ราย มีความเกี่ยวโยงกับ บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์
จำกัด และ บริษัท อาเขต แมเนจเม้นท์แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือไม่ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ผู้ลง
ทุนทั้ง 5 รายไม่มีความเกี่ยวโยงกับทั้ง 2 บริษัท ดังกล่าว
 กลับขึ้นบน
U
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 271
#2 วันที่: 03/10/2005 @ 15:40:49 : re: พี่ๆ ผู้รู้+กูรูทุกท่านครับ
เล่นรอบครับ

ระวังหนี้ค้ำประกันด้วย .0000
 กลับขึ้นบน
U
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 271
#3 วันที่: 04/10/2005 @ 09:03:02 : re: พี่ๆ ผู้รู้+กูรูทุกท่านครับ
ที่ สกอ 068/2548

3 ตุลาคม 2548

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง 1.) หนังสือของท่าน ที่ บจ. 691/2548 ลว. 9 ก.ย. 48
2.) หนังสือของบริษัทฯ ที่ สกอ. 059/2548

ตามที่ บริษัทฯ ชี้แจงข้อซักถามของท่าน ตามหนังสือที่อ้างถึง ทั้ง 2 ฉบับ ไว้แล้ว นั้น เนื่องจาก มีคำถามเพิ่มเติม
มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงมาดังนี้
1. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้จากบุคคลอื่น
(หน่วย: ล้านบาท) ร้อยละการถือหุ้น 30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค. 47
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไมโครเนติค จำกัด (มหาชน) (MN) 38.6 1 -
บริษัท เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โฮลดิ้ง จำกัด (EE) n.a. 2 2
บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M) 0 450 450
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (452) (452)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด (IT) 65 33 32
บริษัท ไมโครเนติค จำกัด (มหาชน) (MN) 38.6 18 18
บริษัท เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โฮลดิ้ง จำกัด (EE) n.a. 17 17
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17) (17)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 35 40

คำชี้แจง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ ณ สิ้นปีทำรายการ ความสัมพันธ์ ณ 30 มิ.ย. 48
สถานะ %การถือหุ้น สถานะ % การถือหุ้น
IT บ. ย่อย 65 บ. ย่อย 65
MN บ.ย่อย 90 บ. ร่วม 38.5
EE บ. ร่วม 45.44 เงินลงทุนอื่น 11.8
สรุปผู้ถือหุ้นอื่น
ณ สิ้นปีที่ทำรายการ ณ 30 มิ.ย. 48
%การถือหุ้น % การถือหุ้น
IT การสื่อสารแห่งประเทศไทย และพนักงาน 35
การสื่อสารแห่งประเทศไทยและพนักงาน 35
MN 1.นายไพโรจน์ ศุภมงคล 8.5
1.นายประยุทธ หอสว่างวงศ์ 49.97
2.นายปวีณ ชีวะผลาบูรณ์ 10.03

EE 1. นายแวน เวอร์เกล็น เชน ลีออน 14.7
2. นางวัลลภา ชำนาญค้า 7.4
1.นายปัญจภัทร อังคสุวรรณ 60
2.นายแวน เวอร์เกล็น เชน ลีออน 12.5

สรุปงบดุลและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด
30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค. 47

สินทรัพย์หมุนเวียน 5 4
สินทรัพย์รวม 10 11
หนี้สินหมุนเวียน 104 98
หนี้สินรวม 104 98
ส่วนของผู้ถือหุ้น (94) (87)
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 10 11

สำหรับงวด 6 เดือน สำหรับปีสิ้นสุด
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค.47
รายได้จากการขายและบริการ 17 34
รายได้รวม 17 34
ต้นทุนขายและบริการ 12 27
รายจ่ายรวม 24 44
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (7) (13)

บริษัท ไมโครเนติค จำกัด (มหาชน)
30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค. 47

สินทรัพย์หมุนเวียน 42 41
สินทรัพย์รวม 62 61
หนี้สินหมุนเวียน 114 101
หนี้สินรวม 114 101
ส่วนของผู้ถือหุ้น (52) (40)
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 62 61

สำหรับงวด 6 เดือน สำหรับปีสิ้นสุด
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค.47
รายได้จากการขายและบริการ 8 120
รายได้รวม 8 121
ต้นทุนขายและบริการ 6 101
รายจ่ายรวม 20 138
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (12) (17)


บริษัท เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โฮลดิ้ง จำกัด
30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค. 47

สินทรัพย์หมุนเวียน 2 2
สินทรัพย์รวม 5 4
หนี้สินหมุนเวียน 42 37
หนี้สินรวม 45 37
ส่วนของผู้ถือหุ้น (40) (33)
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 5 4

สำหรับงวด 6 เดือน สำหรับปีสิ้นสุด
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค.47

รายได้จากการขายและบริการ 0.1 0.2
รายได้รวม 0.1 0.2
ต้นทุนขายและบริการ - 0.2
รายจ่ายรวม 7 12
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (7) (12)
บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ของธนาคารพาณิชย์ บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 0.25-2 ซึ่งได้บวก
ส่วนต่างเพิ่มจากต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการติดตามทวงถามหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องตามปกติธุรกิจ โดย
ยังมิได้ขั้นตอนการฟ้องร้องแต่อย่างใด
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราสูง
เนื่องเนื่องจากช่วงเวลานั้นกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินงานไม่คล่องตัว

2. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
(หน่วย : ล้านบาท) 30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค. 47
ทุน ร้อยละ ราคาทุน ส่วนได้เสีย ส่วนได้เสีย
บริษัท ไออีซี เทคโนโลยี จำกัด
(ITECH) 50 65 32.5 - -
IT (ถือหุ้น 65% โดยบริษัทเอเชีย แอคเซส
(ประเทศไทย) จำกัด (ACS) 15 65 9 (37.6) (34.9)


คำชี้แจง
สรุปผลการดำเนินงานของ บริษัท ไออีซี เทคโนโลยี จำกัด
(หน่วย : ล้านบาท) 30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค. 47

สินทรัพย์หมุนเวียน 4 5
สินทรัพย์รวม 15 18
หนี้สินหมุนเวียน 46 41
หนี้สินรวม 46 41
ส่วนของผู้ถือหุ้น (31) (24)
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 15 18
สำหรับงวด 6 เดือน สำหรับปีสิ้นสุด
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค.47
รายได้จากการขายและบริการ 3 3
รายได้รวม 5 12
ต้นทุนขายและบริการ 3 7
รายจ่ายรวม 12 26
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (7) (14)
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเลคทรอนิคมีการแข่งขันกันสูง อีกทั้งการเข้าประมูลหรือเสนอราคาใน
โครงการต่าง ๆ มักจะใช้เวลานาน จึงทำให้บริษัทฯ ประสบกับภาวะการขาดทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทฯ กำลังพิจารณาหาธุรกิจหรือโครงการใหม่ ๆ ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของ บริษัท
ไออีซี เทคโนโลยี จำกัด ดีขึ้นในอนาคต
สิทธิการขายหุ้นคืนของการนิคมฯ นั้น เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน ทั้งนี้ ราคาที่กำหนดไว้หุ้นละ 7.86 บาท
รวม 13.76 ล้านบาท นั้น เป็นราคาเท่ากับราคาที่ กนอ. นำเงินมาลงทุนซื้อหุ้นของ IECTH จากบริษัทฯ ตอนเริ่มต้นสัญญา
2.2 หมายเหตุข้อ 4 สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง ACS กับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของ IT ระบุ
ถึงความรับผิดชอบของ ACS ในการหาแหล่งเงินกู้ การค้ำประกัน หรือจัดหาผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืม ดังนั้น ACS จึงได้รับรู้
ขาดทุนเกินทุน ขาดทุนสุทธิทั้งจำนวน และรับรู้หนี้สินในส่วนที่สูงกว่าอัตราส่วนการลงทุน

คำชี้แจง
บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด ได้ประสบภาวะการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยบริษัท
ไม่สามารถแข่งขันได้ จึงได้ดำเนินการยกเลิกการให้บริการอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 บริษัทฯ ได้รับรู้ผล
ขาดทุนที่สูงเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 จำนวน 37.6 ล้านบาท
3.2 บัตรภาษี
หมายเหตุข้อ 12.2 เดือนสิงหาคม 2547 กรมศุลกากรได้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรเรียกให้คืนเงินชดเชยตามมูลค่าบัตร
ภาษีแล้ว 46.2 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่ยังไม่ได้ฟ้อง 20.9 ล้านบาท โดยกรมศุลกากรอ้างว่า 9 บริษัทผู้โอนสิทธิบัตรภาษีให้
บริษัท ทุจริตในการขอรับบัตรภาษีจากกรมศุลกากร อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเห็นว่าผลของคดีมี
แนวโน้มเป็นคุณแก่บริษัท
3.2.2 สาเหตุที่บริษัทซื้อบัตรภาษี ราคาซื้อ เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อ และผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับ
คำชี้แจง สาเหตุที่บริษัทซื้อบัตรภาษี เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าสามารถนำบัตรภาษีใช้ประโยชน์ในการชำระภาษีของ
บริษัทต่อกรมสรรพากรได้ โดยขณะที่บริษัทฯ ซื้อมานั้น บริษัทฯได้รับส่วนลดประมาณ 5-10% ของยอดเงินบนบัตรภาษี
4. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
4.1 อาคารรามแสควร์
หมายเหตุข้อ 13 วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2548 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเช่า
พื้นที่ในอาคารรามสแควร์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง ระยะเวลาเช่า 17 ปี โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าโอนสิทธิการเช่าให้แก่
ผู้เช่าเดิม 195 ล้านบาท
คำชี้แจง
? รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อาเขต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็น ผู้โอนสิทธิ ประกอบด้วย
1.) นายสุพจน์ ทรงสวัสดิชัย
2.) นายสุดสาคร นุชกลาง
3.) นางสาวหลินฟ้า ปังพัฒนทรัพย์
4.) นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ผู้นำพล
5.) นายชัยยศ โทษาธรรม
6.) นางสาวนพคุณ เรืองชล
7.) นางสาวพราวพร เนตรศรีวัตร์
โดยบริษัท อาเขตฯ ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือ บริษัท ไออีซี แอสเสท จำกัด กับ บริษัท อาเขตฯ ?ผู้โอนสิทธิ? ไม่มีความสัมพันธ์กันแต่ประการใด
? การจ่ายเงินค่าโอนสิทธิ 195 ล้านนั้น จะเป็นการจ่ายให้ บริษัท อาเขตฯ รายเดียว ไม่เกี่ยวกับผู้เช่าช่วงพื้นที่ที่เช่ากับบริษัท
อาเขตฯ ซึ่งในส่วนนี้ บริษัท ไออีซี แอสเสท จำกัด จะได้รับโอนสิทธิการเช่าเพื่อเก็บค่าเช่าช่วงกับผู้เช่าพื้นที่ที่มีอยู่เดิม สืบ
แทนบริษัท อาเขตฯ อันจะเป็นรายได้ของบริษัท ไออีซี แอสเสท จำกัด ต่อไป
? บริษัทฯ ได้จ่ายค่าโอนสิทธิให้แก่ บริษัท อาเขตฯ ไปแล้ว 15 ล้านบาท ณ วันที่ทำสัญญาเช่าอาคารกับบริษัท เดอะพลาซ่า
ดีพารท์เม้นท์สโตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 ส่วนที่เหลือ 180 ล้านบาท บริษัทฯจะทยอยจ่ายให้ครบภายใน 180 วัน
นับจากทำสัญญาเช่าดังกล่าว ซึ่งจะสิ้นสุดประมาณภายในเดือนมีนาคม 2549
? เงื่อนไขการเช่าที่บริษัท ไออีซี แอสเสท จำกัด ทำกับบริษัท เดอะ พลาซ่า ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด เจ้าของอาคาร นั้น
เป็นการเช่าบนอัตราค่าเช่าเดิมที่บริษัท อาเขตฯ เคยเช่าไว้ ทั้งนี้ ต้นทุนค่าเช่าต่อพื้นที่เช่าทั้งหมดตกแล้วประมาณ 51 บาท
ต่อตารางเมตร อาคารหลังนี้มีพื้นที่อาคารทั้งสิ้นประมาณ 33,571 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอยซึ่งสามารถนำมาหา
ประโยชน์จาการให้เช่าได้ประมาณ 23,499.70 ตารางเมตร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จะมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หลังหักส่วน
ที่เป็นพื้นที่สำนักงานของกุล่มบริษัทฯ ออก ในอัตราค่าเช่าอย่างน้อย 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ก็จะทำให้บริษัทฯ มี
รายได้ขั้นต่ำปีละ 50 ล้านบาท ก็ถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน
? ส่วนทรัพย์สินปัจจุบันของบริษัทฯ คือ พื้นที่ห้องชุดในอาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ นั้น ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปหลังจากที่บริษัทฯ ย้ายสำนักงาน และคลังสินค้าไปอยู่ที่อาคาร ราม แสควร์ (ชื่อใหม่
?อาคาร IEC COMPLEX?) เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด
4.2 สัญญาเช่าและบริการระยะยาว
ตามหมายเหตุข้อ 13.5 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวเพื่อใช้ในการดำเนินงานที่
ต้องจ่ายในอนาคตรวม 79.1 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายการได้ดังนี้
สัญญาเช่าระยะยาวสำหรับร้านค้าปลีกของบริษัทฯ จำนวน 46.1 ล้านบาท
สัญญาเช่าระยะยาวสำหรับพื้นที่เช่าของบริษัท ไออีซี เทคโนโลยี จำนวน 5.4 ล้านบาท
สัญญาบริการระยะยาวสำหรับบริการ Call Center จำนวน 27.6 ล้านบาท
4.3 การค้ำประกัน MN
หมายเหตุ 13.3 บริษัทค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารและวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร MN 21.8 ล้านบาท
คำชี้แจง ปัจจุบันการค้ำประกันไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่รับโอนหุ้นจากบริษัทฯ ไป อยู่ในระหว่าง
การเจรจากับธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกันเป็นบุคคลอื่น ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2549

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายศรายุทธ กอุพาณิชานนท์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com